top of page
Anker 1

BEMIDDELINGSAFSPRAKEN

1. Algemeen

 

De bemiddeling is een vertrouwelijk en gestructureerd proces van vrijwillig overleg tussen conflicterende partijen met de medewerking van een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige derde die de communicatie vergemakkelijkt en poogt de partijen ertoe te brengen zelf een oplossing uit te werken (art. 1723/1 Ger.W.)

 

De bemiddeling is een proces. Elke partij kan op elk moment de bemiddeling stopzetten, zonder dat dit tot nadeel kan strekken.

 

De bemiddeling is De partners mogen in een gerechtelijke procedure op geen enkele manier enige informatie onder welke vorm ook gebruiken, behalve voorhet bekomen van homologatie van de rechtbank.

De bemiddelaar is gehouden door de geheimhoudingsplicht. Hij geeft geen inhoudelijke informatie aan derden en kan niet optreden als getuige in een gerechtelijke procedure.

Alle documenten die worden opgemaakt en de mededelingen die in de loop van de bemiddelingsprocedure worden gedaan, zijn vertrouwelijk en geheim. De geheimhoudingsplicht kan slechts worden opgeheven met instemming van alle partijen. Schending van de geheimhoudingsplicht kan aanleiding geven tot schadevergoeding. Vertrouwelijke documenten worden alleszins, desnoods ambtshalve, uit alle latere debatten geweerd.

Aansluitend bij de geheimhoudingsplicht kan de bemiddelaar de feiten waarvan hij uit hoofde van zijn ambt kennis krijgt, niet openbaar maken. Hij mag niet door de partijen opgeroepen worden als getuige.

            Daarbij wordt verwezen naar artikel 1728 van het Gerechtelijk Wetboek*.

 

De bemiddelaar is (vrij van elke druk of invloed), (behartigt de belangen van beide partners), en (brengt zelf geen mening over de stellingen of bekommernissen die de partners verdelen).

 

               “Art. 1728 Gerechtelijk Wetboek

§ 1. De documenten opgemaakt en de mededelingen gedaan in de loop van en ten behoeve van een bemiddelingsprocedure zijn vertrouwelijk. Zij mogen niet worden aangevoerd in een gerechtelijke, administratieve of arbitrale procedure of in enige andere procedure voor het oplossen van conflicten en zijn niet toelaatbaar als bewijs, zelfs niet als buitengerechtelijke bekentenis.

Behoudens schriftelijk uitgedrukte andersluidende wil van de partijen, vallen het bemiddelingsprotocol en het (de) door de partijen ondertekende bemiddelingsakkoord(en) alsook het eventuele document opgesteld door de bemiddelaar dat het feit van de mislukking van de bemiddeling vaststelt, niet onder deze vertrouwelijkheidsplicht.

Daarnaast kan de vertrouwelijkheidsplicht, met schriftelijke instemming van de partijen, en binnen de grenzen die zij bepalen, worden opgeheven. Omgekeerd kunnen de partijen, in onderling akkoord en op schriftelijke wijze, documenten of mededelingen daterend van vóór de aanvang van het bemiddelingsproces vertrouwelijk maken.

§ 2. Onverminderd zijn wettelijke verplichtingen, mag de bemiddelaar de feiten waarvan hij uit hoofde van zijn ambt kennis krijgt, niet openbaar maken. Hij mag door de partijen niet worden opgeroepen als getuige in een burgerrechtelijke, administratieve of arbitrale procedure met betrekking tot de feiten waarvan hij kennis heeft genomen in de loop van zijn bemiddeling. Hij mag evenmin de reden van de mislukking van deze vorm van minnelijke conflictoplossing onthullen, ook niet aan de rechter of arbiter bij wie een geschil tussen de partijen van de bemiddeling aanhangig is gemaakt.

Artikel 458 van het Strafwetboek is van toepassing op de bemiddelaar.

§ 3. In het kader van en ten behoeve van zijn opdracht kan de bemiddelaar, met instemming van de partijen, de derden horen die daarmee instemmen of, wanneer de complexiteit van de zaak zulks vereist, een beroep doen op de diensten van een deskundige in het desbetreffende domein. Zij zijn gehouden tot de vertrouwelijkheidsplicht bedoeld in paragraaf 1, eerste lid. Paragraaf 2 is van toepassing op de deskundige.

§ 4. Bij schending van de vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsplicht door degenen die daartoe gehouden zijn krachtens deze bepaling, doet de rechter of arbiter in billijkheid uitspraak over de eventuele toekenning van schadevergoeding, en over de omvang ervan.

Vertrouwelijke documenten en mededelingen die desondanks zijn meegedeeld of waarop een partij steunt in strijd met de vertrouwelijkheidsplicht, worden ambtshalve uit de debatten geweerd.”

​2. Werkwijze

 

De bemiddelaar zal in een eerste gesprek informatie geven over de manier van werken binnen de bemiddeling, en over alle aspecten van de te regelen zaken. De partners zijn gelijkwaardig, en de belangen van de kinderen zullen, voor zover van toepassing, voorop gesteld worden. In principe zijn de gesprekken gezamenlijk. In onderling overlegkan een individueel gesprek plaats hebben.

 

Om die reden worden alle mails ook verstuurd aan beide partners en ook beantwoord aan iedereen.

De bemiddelaar helpt de partners hun bekommernissen verkennen, elkaar te beluisteren en bewaakt het evenwicht.  Hij vraagt elkaar zo weinig mogelijk te onderbreken, en respect te hebben voor elkaars meningen en bezorgdheden en dit  in een constructieve sfeer.

 

Partijen verklaren dat :

 • Zij bereid zijn naar elkaar te luisteren

 • Zij bereid zijn te zoeken naar compromissen

 • Zij juiste info zullen verschaffen

 • Zij respectvol zullen meewerken aan de bemiddeling.

Nadat alle bekommernissen zijn uitgewisseld, zoeken de partners gezamenlijk naar oplossingen die voor beiden aanvaardbaar zijn, zowel voor hun concrete problemen in het nu als in de toekomst. Volledige of gedeeltelijke akkoorden kunnen leiden tot een geschreven onderlinge overeenkomst, die kan voorgelegd worden ter homologatie aan de bevoegde familierechter.

De partners nemen zelf alle beslissingen, en zijn verantwoordelijk voor de inhoud en de uitvoering van hun overeenkomst. Indien nodig kunnen zij een deskundige inschakelen mb teenbepaalde materie.

Als een partner tijdens de bemiddeling een advocaat of expert als informatiebron wil consulteren , brengt hij dit aan in het voorafgaand gemeenschappelijk gesprek. Hij deelt mee dat hij in bemiddeling is. Het is toegestaan om u te laten bijstaan door een adviseur.  Dit wordt op voorhand meegedeeld aan iedereen

Het engagement van de bemiddelaar is een inspannings- en geen resultaatsverbintenis. Hij garandeert niet dat de bemiddeling zal leiden tot een overeenkomst. De bemiddelaar kan de bemiddeling stopzetten als hij oordeelt dat het doel van de bemiddeling in de gegeven omstandigheden niet kan bereikt worden. Hij brengt dan onmiddellijk beide partners op de hoogte.

Tijdens de bemiddeling wordt de verjaringstermijn geschorst. Deze schorsing eindigt een maand na de kennisgeving door één van de partijen van hun wens om te bemiddeling te beëindigen, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen. De kennisgeving gebeurt per aangetekend schrijven.

Deelafspraken die tijdens de bemiddeling worden gemaakt binnen het kader van een proefperiode, zijn niet bindend indien de bemiddeling wordt stopgezet.

 

​3. Bemiddelen & video calls

​Indien er gewerkt wordt met video calls, dan wordt eerst bevraagd als dit voor iedereen een bewuste keuze is.

De partners engageren zich om deze gesprekken niet op te nemen. Het is ook de bedoeling dat iedereen in een rustige ruimte zit en geen andere mensen in de ruimte aanwezig zijn op het moment van het gesprek.

 

​4. Einde van de bemiddeling

De bemiddeling kan ten allen tijde stoppen.

 • Ofwel is er een overeenkomst of een deelakkoord bereikt. Dit akkoord is slechts definitief indien beide partijen dit ondertekenen.

 • Ofwel wordt de bemiddeling stopgezet indien één van de partijen niet verder wenst te gaan met de bemiddeling

 • Ofwel wordt de bemiddeling stopgezet door de bemiddelaar indien deze van mening is dat de zaken niet correct verlopen.  De bemiddelaar geeft hierover ook mondelinge feedback.

​5. Onkosten

 • Intakegesprek : info en kennismaking ( 90 min – 2 partijen) - 100€

 • Vervolg gesprekken ( max 90 min) - 100€

 • Extra prestaties - 60€ per uur

 • Opmaak ouderschapsovereenkomst - 350€

 • Opmaak scheidingsakkoord - 500€

 • Administratie / mails - 60€ per uur

 

De gerechtskosten voor het neerleggen van een overeenkomst zijn :

 • 24€ per dossier : bijdrage fonds juridische tweedelijnsbijstand ( te betalen bij neerlegging documenten op de rechtbank).

 • 165€ na vonnis. Dit bedrag wordt geïnd door FOD Financiën.

Partijen betalen een gelijk deel van voormelde kosten.

bottom of page